Znajdź nas na

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej prowadzone jest w dwusemestralnej (rocznej) szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). Do podjęcia nauki wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Uczniowie szkoły policealnej przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację SPO.01. pod koniec drugiego semestru nauki. Uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego po jego zakończeniu ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację SPO.01.

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej, a po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

W Polsce zawód asystent osoby niepełnosprawnej pojawił się jako odpowiedź na zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, ale także jako konieczność podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez propagowanie koncepcji niezależnego życia (Independent Living). Koncepcja niezależnego życia zakłada prawo osób z niepełnosprawnościami do odejścia od zinstytucjonalizowanych form pomocy i opieki na rzecz różnych działań, które pozwalają na możliwie samodzielne, godne i aktywne życie w społeczeństwie.

Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością. Asystent osoby niepełnosprawnej wspomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywuje do samodzielności, uczestniczy w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności. Należy podkreślić, że to osoba z niepełnosprawnością sama kształtuje zakres i poziom oczekiwanych usług asystenta, dopasowując je do swoich indywidualnych potrzeb, zależnych od poziomu i rodzaju niepełnosprawności. Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje najczęściej z jedną osobą z niepełnosprawnością, zwykle w jej środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami, przyczynia się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.

Ze względu na charakter pracy związanej z bezpośrednim kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i pozytywnym nastawieniem do ludzi oraz pewnymi kompetencjami, takimi jak odporność na stres, asertywność i umiejętność komunikacji.

 

Czas nauki 1 rok
Forma kształcenia

dzienna (pon-piątek),

stacjonarna (pon-piątek w godzinach wieczornych),

zaoczna (sobota, niedziela),

kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Szkoła zapewnia wszystkim chętnym mieszkanie w Internacie!

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci uzyskują dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej oraz suplement europass w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

 

Pin It