Znajdź nas na

Postępowanie pod nazwą "Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych" prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. 

 

dokumentacja postępowania znajduje się tutaj :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/868710

 

 

 

 

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Remont auli w budynku internatu", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Dokumenty do pobrania:

SWZ.doc
zal_1_formularz_ofertowy.doc
zal_2_oswiadczenia.doc
zal_3_podwykonawstwo.doc
zal_4a_zobowiazanie.docx
zal_4b_zobowiazanie.doc
zal_5_oferta_wspolna.doc
zal_6_wykaz_robot.doc
zal_7_osw_dot_uprawnien.doc
zal_8_wzor_umowy.doc
zal_9_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
zal_10_PROJEKT_AULA (4).zip
zal_11_STWiOR_AULA.pdf
zal_12_Przedmiar_robot_AULA.pdf
Zalacznik_nr_17_do_umowy.pdf

informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 25.07.2023 roku została zawarta umowa z firmą Intermax Jarosław Wojtasik i Wspólnicy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
dotyczącego zadania pn.: "Remont auli w budynku internatu"

 

 

 

 

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Remont auli w budynku internatu", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Dokumenty do pobrania:

SWZ.doc
zal_1_formularz_ofertowy.doc
zal_2_oswiadczenia.doc
zal_3_podwykonawstwo.doc
zal_4a_zobowiazanie.docx
zal_4b_zobowiazanie.doc
zal_5_oferta_wspolna.doc
zal_6_wykaz_robot.doc
zal_7_osw_dot_uprawnien.doc
zal_8_wzor_umowy.doc
zal_9_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
zal_10_PROJEKT_AULA.zip
zal_11_STWiOR_AULA.pdf
zal_12_Przedmiar_robot_AULA.pdf
Zalacznik_nr_17_do_umowy.pdf

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

 

Ostrów  Wielkopolski  16.06.2023r.  L.dz. WSCKZiU.2121.17.A.2023

WYKONAWCY

Odpowiedź nr 1 na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na „Remont auli w budynku internatu”
ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim
Numer BZP: 2023/BZP 00246272/01

  Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań
otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie  Wykonawcy  nr  1

„Proszę o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji rysunkowej pokazującej zakres
prac elektrycznych i sanitarnych dotyczących pomieszczeń zaplecza auli. Rysunek PT1 pokazuje
wyłącznie montaż odwodnienia liniowego na zapleczu auli.” 

Odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  1

Zamawiający  nie  posiada  dokumentacji  rysunkowej  pokazującej  zakres  prac elektrycznych  i
sanitarnych  dotyczących  zaplecza  auli.

Rysunek  nr  PT1  pokazuje  oprócz  odwodnienia  liniowego  na  zapleczu  auli  również  zlew
jednokomorowy,  umywalkę  oraz  lodówkę.

Zamawiający  wyjaśnia  że  zakres  prac  dotyczy  remontu  a  dane  niezbędne  do  realizacji  prac
elektrycznych  i  sanitarnych  w  pomieszczeniach  zaplecza  auli  określa:  Opis  przedmiotu
zamówienia,  II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  2.  Roboty  elektryczne,  3.  Roboty sanitarne
oraz  przedmiar  robót  (DZIAŁ  1,  DZIAŁ  16,  DZIAŁ  17).  Remontujemy  instalacje  istniejące
w  pomieszczeniach  zaplecza  auli.

Pytanie  Wykonawcy  nr  2

„W przedmiarze policzono wymianę 12 grzejników na auli oraz 1 grzejnika na zapleczu. Nie
uwzględniono 2 grzejników w hallu auli, które są zaznaczone jako do wymiany na rysunku PT1,
proszę o potwierdzenie czy one również podlegają wymianie.”

Odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  2

Zamawiający potwierdza,  że  w  zakresie  rzeczowym  przetargu  nie uwzględniono 2 grzejników w
hallu auli, które są zaznaczone jako do wymiany na rysunku PT1.
Grzejniki  zaznaczone  w  hallu  auli  na  rysunku  PT1  nie  posiadają  konkretnego  oznaczenia  typu,
mocy  i  parametrów  temperaturowych  i  są  poza  zakresem  rzeczowym  niniejszego  przetargu,  nie
podlegają  wymianie.
Hall  auli  zgodnie  z  rys.  PT_1  jest  generalnie  poza  zakresem  rzeczowym.

Odpowiedź  w  imieniu  Zamawiającego  przygotował:
Paweł  Orleański

 

Ostrów  Wielkopolski  16.06.2023r.   L.dz. WSCKZiU.2121.19.A.2023

WYKONAWCY

Odpowiedź nr 2 na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), na „Remont auli w budynku internatu"
ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim
Numer BZP: 2023/BZP 00246272/01

  Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań
otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie  Wykonawcy  nr  1

„Dostawa, montaż - stalowa konstrukcja wsporcza ocynkowana, malowana proszkowo pod jednostkę
zewnętrzną klimatyzacji - proszę o określenie jaką podkonstrukcję oferenci mają wycenić ? tonaż,
rysunek poglądowy.”

Odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  1
Oferenci  mają  wycenić  w  ramach  jednostki  zewnętrznej  klimatyzacji   podkonstrukcję  wsporczą
adekwatną  do  tematu,  systemową  na  poduszkach  amortyzacyjnych  zgodnie  z  instrukcją
montażu  producenta  klimatyzatora,  która można  domniemać  zawiera  rysunki  poglądowe  i  podaje
„tonaż”,  zapewne  również  odporną  na  całoroczne  warunki  atmosferyczne.

Pytanie  Wykonawcy  nr  2

„Brak w przedmiarach nawietrzaków podokiennych. - czy wchodzą w zakres oferty ?”

Odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  2
Zamawiający  nie  potwierdza  informacji  Wykonawcy  o  braku  w  przedmiarze  robót  nawietrzaków
podokiennych.
Nawietrzaki  podokienne  13  [szt.]  zostały  określone  w  poz.  91  przedmiaru  robót.

Pytanie  Wykonawcy  nr  3
„Brak w przedmiarach wycieraczki - czy wchodzi w zakres oferty ?”

Odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  3
Zamawiający  potwierdza  informację   Wykonawcy  o  braku  w  przedmiarze  robót  wycieraczki.
W/w  wycieraczka  jest    na  rys.  PT_1  poza  zakresem  opracowania.

Odpowiedź  w  imieniu  Zamawiającego  przygotował:
Paweł  Orleański

 

 

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Wymiana słupów oświetleniowych wraz z założeniem nowej linii kablowej", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Pin It

Postępowanie pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych", przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji.

Dokumentacja postępowania znajduje się tutaj.

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 27.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 09.08.2018 r.

Ogłoszenie nr 602672-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. 
siwz 9 08 2018 
Załacznik - 448_ST_STWIOR (1) 
Załacznik - CO_STWiOR_448 (4) 
Załacznik - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Załacznik - Przedmiar robót - budowlany 
Załacznik - Przedmiar robót - elektryczny 
Załacznik - Przedmiar robót - instalacja c.o.
Załacznik - STWiOR_Ostrów 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500193612 
Zmiana SIWZ 1 
Projekt budowlany cz. 1 
Projekt budowlany cz. 2 
Projekt budowlany cz. 3 
Projekt wykonawczy cz. 1 
Projekt wykonawczy cz. 2 
Projekt wykonawczy cz. 3 
Projekt wykonawczy cz. 4 
Kosztorys budowlany 
Kosztorys elektryczny 
Kosztorys sanitarny 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500203255 
Zmiana SIWZ 2 

Informacja prawa zamówień publicznych 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 22.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Pin It

 

Ostrów Wielkopolski: 15.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Pin It